Chuyên ngành đào tạo phù hợp với kinh doanh hiện nay
Tỉ lệ nguồn vốn phân bổ
Quy mô số DN có tỉ lệ diện tích thực tế đang sử dụng
Tham nhũng
Viễn thông
Giao thông
Chính sách không ổn dịnh
Quản lý thuế
Trình độ và kỹ năng lao động hiện có
Chi phí vay vốn
Tội phạm, trộm cắp, mất an ninh
Xử ngoài luật và cạnh tranh không lành mạnh
Hệ thống pháp lý và giải quyết tranh chấp
Tình hình chung chi cho các cán bộ Nhà nước

Đầu trang | Trang trước