Thiết kế và biên tập: Cục Thống kê Bình Thuận
05 Nguyễn Trãi - Thành phố Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận
062.822008 - 0913.883220 - 84.62.824108 - cucthongke@binhthuan.gov.vn
Giấy phép xuất bản số: 83/GPXB cấp ngày 22/12/2008 của Sở Thông tin và Truyền tỉnh Bình Thuận