Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 được tiến hành vào thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2009 theo Quyết định số 94/2008/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. Mục đích của cuộc Tổng điều tra là thu thập số liệu cơ bản về dân số và nhà ở trên phạm vi toàn tỉnh, phục vụ công tác kế hoạch hóa phát triển đất nước.

Trên sơ sở số liệu tổng hợp toàn bộ và mẫu 15% của toàn tỉnh, để phục vụ các ngành, các cấp của  địa phương xây dựng kế hoạch và thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội của địa phương, Cục Thống kê Bình Thuận đã tập hợp các tư liệu, số liệu để biên soạn chuyên đề: “Tổng quan về dân số và nhà ở Bình Thuận năm 2009”.

Trong quá trình biên soạn, với trách nhiệm đóng góp một phần vào việc đánh giá một phần thực trạng đời sống của người dân trong tỉnh hiện nay, song do khối lượng biên soạn lớn, phạm vi rộng nên không tránh khỏi thiếu sót. Việc phân tích, đánh giá chắc chắn còn hạn chế, không thể đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu của các cấp, các ngành. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Vụ Thống kê Dân số và Lao động - Tổng cục Thống kê và các ngành các cấp, để lần biên soạn sau được tốt hơn.

CỤC THỐNG KÊ BÌNH THUẬN