Chỉ thị số 27/CT-TW của Ban bí thư về lãnh đạo thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở 2009

Chỉ thị về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở vào 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2009

Quyết định số 925/QĐ-BKH về việc tiến hành Điều tra tổng duyệt Tổng điều tra dân số và nhà ở 2009

Phương án điều tra tổng duyệt tổng điều tra dân số và nhà ở 2009

Quyết định số 94/2008/QĐ-TTG về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009

Quyết định số 02/QĐ-BCDTW về việc thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009

Công văn số 5468/BKH-TCTK ngày 28 tháng 7 năm 2008 về việc hướng dẫn thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở và bộ máy giúp việc các cấp

Kế hoạch phúc tra Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009

Thông báo số 117/TB-VPCP ngày 03 tháng 4 năm 2009

Công văn số 32/BCĐTW bổ sung Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở 2009

Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở 01/4/2009