Vị trí địa lý; Toạ độ địa lý; Nơi xa nhất tỉnh
  Place, Co-ordinate, Farest place
  Sông ngòi chảy qua tỉnh
  River passed province
  Đầm hồ lớn; các đỉnh núi cao
  Big lakes; High mountains
  Danh mục các đơn vị hành chính
  List of administrative divisions