CHUYỂN ĐỔI SỐ
Cục Thống kê đã xây dựng kế hoạch số 23/KH-CTK ngày 20/5/2022 của Cục trưởng Cục Thống kê về triển khai thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực thống kê đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
 
 
 
 
 
 
Trang: 
/