LUẬT THỐNG KÊ
Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.


Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.


Nghị định quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thống kê


Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê.


Luật Thống kê đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 23/11/2015.


Sáng 23-11, 416/420 đại biểu Quốc hội có mặt (85.02% tổng số đại biểu), chiếm tỷ lệ 84,21%, đã tán thành thông qua Luật thống kê (sửa đổi). Theo đó, luật mới bổ sung một chương quy định về thống kê ngoài nhà nước.


Thống kê là một trong những công cụ quản lý vĩ mô quan trọng của Nhà nước; Tuy vậy, trong thời gian qua, thông tin thống kê chưa phản ánh đầy đủ chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Công tác phân tích, dự báo thống kê còn chậm; Thông tin thống kê trùng chéo, chưa thống nhất số liệu… Dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 10 sẽ khắc phục được những bất cập trên, là cơ sở để nâng cao chất lượng thống kê - TS. NGUYỄN BÍCH LÂM, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê khẳng định khi trao đổi với PV Báo ĐBND.


Thực tế hiện nay, các cơ quan, tổ chức, cá nhân tạo ra sản phẩm thống kê được chia thành 2 nhóm: Nhóm hệ thống thống kê nhà nước và nhóm ngoài hệ thống thống kê nhà nước. Sản phẩm của hoạt động thống kê suy cho cùng là thông tin, số liệu thống kê. Số liệu thống kê do mỗi nhóm tạo ra sẽ có phạm vi sử dụng và tính pháp lý như thế nào? Lý giải điều này trước hết phải hiểu được đặc thù của hoạt động thống kê.
 
 
 
 
 
 
Trang: 
/