ĐIỀU TRA 53 DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2024
Sổ tay hướng dẫn, tài liệu

Sổ tay hướng dẫn tuyên truyền Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024

Ngày 14 tháng 7 năm 2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định số 628/QĐ-TCTK ban hành Phương án Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024. Đây là cuộc Điều tra được thực hiện trên phạm vi 54 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, bao gồm 51 tỉnh có xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025) và 03 tỉnh, thành phố có các xã/phường/thị trấn có nhiều người dân tộc thiểu số sinh sống gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Long An và Hà Tĩnh.

Đối tượng điều tra của Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 bao gồm: Hộ dân cư người dân tộc thiểu số; Nhân khẩu thực tế thường trú tại các hộ dân tộc thiểu số tính đến thời điểm điều tra (bao gồm cả những người thuộc lực lượng vũ trang hiện đang ăn, ngủ tại hộ), không bao gồm những người đang sống trong khu vực quản lý riêng của quân đội và công an; Tình hình kinh tế, an sinh xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục của xã thuộc khu vực III, khu vực II và khu vực I theo Quyết định số 861/QĐ-TTg và các xã không thuộc các khu vực trên nhưng có địa bàn vùng dân tộc thiểu số tại Thành phố Hồ Chí Minh, Long An và Hà Tĩnh.

Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 được thực hiện với quy mô lớn, gồm nhiều nội dung về các hộ dân tộc thiểu số nên công tác tuyên truyền Điều tra cần được chú trọng ở tất cả các cấp, địa phương có tiến hành điều tra và đặc biệt là tại các địa bàn có đồng bào dân tộc thiểu số ít người, trình độ dân trí chưa cao… nhằm giúp người dân nhận thức được mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc Điều tra, từ đó khuyến khích các đối tượng điều tra thực hiện tốt nghĩa vụ; cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời cho điều tra viên theo quy định.

Hoạt động tuyên truyền sâu rộng đối với người dân các vùng dân tộc thiểu số về cuộc Điều tra có ý nghĩa, vai trò quan trọng, góp phần vào thành công của cuộc Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số trên cả nước nói chung và tại từng địa phương nói riêng.

Để công tác tuyên truyền được thực hiện thống nhất, Tổng cục Thống kê biên soạn cuốn “Sổ tay Hướng dẫn tuyên truyền Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024” để các địa phương có cơ sở triển khai công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao, thực hiện điều tra thu thập thông tin về các hộ dân tộc thiểu số theo đúng mục đích và yêu cầu của cuộc Điều tra.

 

* Các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền

1. MP3 hỏi - đáp tiếng Phổ thông, Thái, Mông, Dao, Khmer, Ba Na, Ê đê, Xơ Đăng, Gia Rai 

https://drive.google.com/drive/folders/1WKhd8ODONbK9TJ3lKGhr9obF2s6YcToy

2. Trailer tiếng Phổ thông, Thái, Mông, Dao, Khmer, Ba Na, Ê đê, Xơ Đăng, Gia Rai 

https://drive.google.com/file/d/1lrdTNR5v-okEIcS0oEZGT3EjXlN46i6Z/view (link Trailer tiếng Phổ thông)

https://drive.google.com/drive/folders/15npeR3dyarD1rO2OopNHIiTgdOfOcqpI (link Trailer các tiếng Dân tộc)

3. Sổ tay Hướng dẫn tuyên truyền Điều tra DTTS 2024

4. Thư gửi Hộ; Thư gửi Già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng

5. Poster tuyên truyền (tiếng Phổ thông và các tiếng Thái, Mông, Khơ-me, Ba Na, Ê Đê và Jarai)

https://drive.google.com/drive/folders/1tlyZYn_YPKy4m_sxQEzDqnxw2RfqZkeJ (link Poster tiếng Phổ thông và các tiếng Dân tộc)

 
CHUYÊN MỤC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/