LỊCH PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ
Quyết định số 87/QĐ-TCK ngày 10/7/2024 về việc điều chỉnh Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2024


QĐ số 06/QĐ-CTK ngày 09 tháng 01 năm 2024


Quyết định ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2024 của Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận.


Quyết định ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2023 của Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận.


Quyết định ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2022 của Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận.


Quyết định ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2021 của Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận.


Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2020


Quyết định ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2019 của Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận.
 
 
 
 
 
 
Trang: 
/